1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 • Client: de consument, opdrachtgever of zakelijke relatie die een kunstwerk koopt van TMU creative works
 • TMU creative works: de eenmanszaak van beeldend kunstenares Tanja Udelhofen
 • Werk: een door TMU creative works ontworpen en vervaardigd kunstwerk of geleverde dienst
 • Schriftelijk: per brief, e-mail, sms, whatsapp of via het contactformulier op de website www.tmu-creativeworks.nl
 • Koop op afstand: het kopen van een werk zonder dat de client het in het echt heeft gezien
 • Gepersonaliseerd werk in opdracht: een op maat en individueel voor een client vervaardigd werk, bijvoorbeeld een portret naar een foto of een kunstwerk met persoonlijke informatie, zo als namen en geboortedatums

2. Algemeen

 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk overeenkomst afgesloten met TMU creative works te Rotterdam
  Eigenaar: Tanja Udelhofen
  KvK: 68517653, BTW: NL002494647B64
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst TMU creative works de toepasselijkheid van eventueel door de client gehanteerde voorwaarden van de hand.
 • Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

3. Gepersonaliseerd werk in opdracht, werk op maat

TMU creative works schildert individuele en/of gepersonaliseerde kunstwerken (naar foto’s) in opdracht. De voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

 • De client ontvangt van TMU creative works een vrijblijvende offerte.
 • Een vrijblijvende offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
 • Er is pas sprake van een opdracht als de client met de offerte akkoord gaat en TMU creative works de opdracht bevestigd.
 • Het akkoord van de client en de bevestiging van TMU creative works moeten schriftelijk plaats vinden. Dit kan per e-mail (tanja@tmu-creativeworks.nl).
 • Na akkoord ontvangt de client een factuur van TMU creative works. Pas na ontvangst van een aanbetaling van 40% zal TMU creative works aan de uitvoering van de opdracht beginnen.
 • Na oplevering betaald de opdrachtgever de resterende 60% van het factuurbedrag binnen 14 dagen.
 • Binnen de afgesproken randvoorwaarden van een opdracht heeft TMU creative works alle vrijheid (m.b.t. kleur, materiaal, compositie), om een werk naar eigen inzicht te vervaardigen. Aangezien de werken met de hand vervaardigd worden garandeert TMU creative works niet dat een schilderij exact gelijk is aan een door de client ter beschikking gestelde afbeelding of foto.
 • Het niet mooi vinden van de uitvoering van de opdracht kan niet een verlaging van de afgesproken prijs tot gevolg hebben. Wel kan de client (kleine) correcties en/of veranderingen een (1) keer aanvragen.
 • TMU creative works is ten alle tijden bevoegd om opdrachten voor het naschilderen van foto’s of afbeeldingen te weigeren.

4. Koop op afstand, eigendomsvoorbehoud, betaling

 • TMU creative works biedt werken, die niet in opdracht en op maat gemaakt zijn, via internet te koop aan (“koop op afstand”).
 • Bij een koop op afstand is het recht van 14 dagen bedenktijd van toepassing.
 • Tot volledige betaling blijft een werk eigendom van TMU creative works.
 • Als een client niet op tijd betaald mag TMU creative works 15% extra kosten in rekening brengen bij de client, als zijnde buitengerechtelijke incassokosten.
 • Bij betaling via Paypal gelden de algemene voorwaarden van Paypal.

5. Recht van ontbinding (Herroepingsrecht)

 • Bij een koop op afstand heeft de client recht op 14 dagen bedenktijd, die ingaan op de dag na ontvangst van het werk.
 • De client mag binnen de bedenktijd de overeenkomst ontbinden en het werk zonder opgaaf van redenen onbeschadigd en in een daarvoor geschikte verpakking terugsturen. De kosten voor het terugsturen zijn voor de client.
 • De client dient de herroeping van de aankoop binnen de bedenktijd schriftelijk kenbaar te maken door de volgende informatie te sturen:
  • Koper naam, adres, postcode en plaats
  • Datum van aankoop
  • Product naam of code
  • Rekeningnummer en naam rekeninghouder
 • De koper stuurt de bovengenoemde informatie of per post naar
  TMU creative works
  Tanja Udelhofen
  Zuidhoek 115
  3082 PE Rotterdam,
  Nederland
  of per e-mail aan: tanja@tmu-creativeworks.nl.
 • Het aankoopbedrag (incl. verzendkosten) wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het onbeschadigde werk terugbetaald.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor in opdracht gemaakte/gepersonaliseerde werken.

6. Offertes, prijzen, aanbiedingen

Offertes, prijzen en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten of kunstwerken. Aan een offerte, prijs of aanbieding kunnen dus geen rechten worden ontleend.

7. Intellectueel eigendom

 • TMU creative works houd ten alle tijden alle rechten van intellectuele eigendom op het door haar vervaardigde werk alsmede op het ontwerp, tekeningen en alle overige voorwerpen, methoden, concepten en materialen die ter voorbereiding en uitvoering van het werk door haar zijn gemaakt en/of gebruikt.
 • De client mag het werk slechts met toestemming van TMU creative works tentoonstellen en/of in welke vorm dan ook reproduceren. TMU creative works mag haar toestemming tot het tentoonstellen en/of het reproduceren van het werk aan de client niet op onredelijke gronden onthouden.
 • Aan het verlenen van haar toestemming als bedoeld in de vorige leden mag TMU creative works voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld een financiële vergoeding, het niet-commerciële gebruik van de reproductie en de naamsvermelding verbinden.
 • TMU creative works houd het recht om het werk op haar (online) portfolio te vermelden en het te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders overeengekomen.

8. Portret- en auteursrecht

Voor alle afbeeldingen en foto’s die op welke manier dan ook aan TMU creative works ter beschikking gesteld worden om nageschilderd te worden geldt dat de client verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.

9. Aansprakelijkheid

 • Eventuele aansprakelijkheid van TMU creative works wegens toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de client TMU creative works onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en TMU creative works ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TMU creative works in staat is adequaat te reageren.
 • Indien TMU creative works toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst, bestaat de aansprakelijkheid van TMU creative works slechts uit het kosteloos herstellen van de tekortkoming, tenzij zodanig herstel blijvend onmogelijk is. Indien herstel blijvend onmogelijk is, heeft TMU creative works naar vrije keuze de bevoegdheid tot vervanging of tot vergoeding van de schade met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
 • TMU creative works is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie enz.
 • De totale aansprakelijkheid van TMU creative works wegens een toerekenbare tekortkoming of meerdere toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de overeengekomen bedongen prijs voor het werk.
 • TMU creative works heeft geen verplichting tot onderhoud van het werk.

10. Klachten en geschillen

 • Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
 • De client stelt TMU creative works bij een terecht en tzijdig ingediende klacht altijd in staat om (de oorzaak van) de klacht binnen een redelijke tijd voor kosten van TMU creative works weg te nemen.
 • Voor zover dit niet of anders bij wet is geregeld, is tussen de client en TMU creative works Nederlands recht van toepassing en worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

11. Overmacht

 • Indien de TMU creative works niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht), is TMU creative works niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 • Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenares alsmede weersomstandigheden die TMU creative works redelijkerwijs verhinderen verder te werken aan het werk en die tot vertraging leiden, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.
 • Indien de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.
 • In het geval van overmacht aan de zijde van TMU creative works, heeft TMU creative works recht op een gedeelte van de afgesproken prijs voor de door haar verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die TMU creative works reeds heeft gemaakt of die onafwendbaar zijn (bijvoorbeeld in verband met reeds gedane bestellingen en opdrachten aan derden die niet meer zonder schadeplicht te annuleren zijn).

12. Persoonsgegevens

Mijn Privacybeleid vindt u in het menu onder “Privacybeleid”